AXUS NV        GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Laatste update: 10/12/2018

 1.       Inleiding

Informatie over Axus.

 

Axus nv, een naamloze vennootschap ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0403.429.730 en met maatschappelijke zetel gevestigd te Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, België, handelend onder de commerciële benaming Axus (hierna ‘Axus‘, ‘wij‘ of ‘ons‘ genoemd) is een verstrekker van mobiliteitsoplossingen die voornamelijk actief is in full-service-leasing, autoverhuur en fleet- management. Axus is lid van de ALD Groep die een dochteronderneming is van de Groep Société Générale.

In het kader van haar activiteiten en diensten verwerkt Axus onder andere persoonsgegevens van haar klanten en werknemers van haar klanten (bestuurders). Wat deze verwerkingsactiviteiten betreft, handelt Axus als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en is ze verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze hoedanigheid streeft Axus ernaar de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na te leven, zoals, vanaf 25 mei 2018, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de ‘Verordening’ of de ‘GDPR’) en alle toepasselijke nationale wetten ter uitvoering van EU-richtlijn 95/46 in verband met de verwerking van persoonsgegevens of die de GDPR verder aanvullen.

Wij hechten veel belang aan uw privacy.

Axus streeft ernaar een betrouwbare partner te zijn en wilt daarom uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw werknemers respecteren en beschermen.

Dit Gegevensbeschermingsbeleid heeft tot doel uit te leggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en verstrekken telkens als u gebruik maakt van onze producten en diensten, onze websites of anderszins met ons in interactie treedt. Dit Gegevensbeschermingsbeleid somt daarnaast uw rechten op en legt uit hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Lees dit Gegevensbeschermingsbeleid aandachtig zodat onze verwerking van uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk is.

Vergewis u er ook van dat uw werknemers behoorlijk worden ingelicht over de verwerking van hun persoonsgegevens door Axus, en dat waar nodig hun toestemming wordt verkregen met de gegevensverwerking, zoals die in dit Gegevensbeschermingsbeleid wordt beschreven.

De volgende principes staan centraal in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 • Transparantie en behoorlijkheid: Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, lichten wij u in over wie deze gegevens verzamelt en ontvangt, en
 • Rechtmatigheid: Axus verzamelt of verwerkt persoonsgegevens niet zonder rechtmatige Wanneer dat wettelijk vereist is, vragen wij steeds uw voorafgaande toestemming (bv. voor zover nodig in het kader van een direct marketing campagne).
 • Finaliteit: Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor pertinente zakelijke doeleinden (bv. om diensten te verlenen, om de relaties met klanten te beheren, om de wagenparken van klanten te beheren, om nauwkeurig te factureren, voor marketingactiviteiten, om de klanten beter van dienst te zijn, om tevredenheidsenquêtes uit te voeren, om rapporten op te stellen en onze wettelijke verplichtingen na te komen). Wij gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doeleinden die in dit Gegevensbeschermingsbeleid vermeld staan of elders aan u worden meegedeeld.
 • Noodzakelijkheid en evenredigheid: Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor gegevensverwerking, zoals uitgelegd in dit Gegevensbeschermingsbeleid. Wij verzamelen gevoelige gegevens alleen wanneer dit relevant is. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist, volledig en geactualiseerd zijn. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan dienstenpartners en -verleners voor zover dat nodig is om onze diensten te verlenen of de wettelijke verplichtingen na te komen.

Deze principes worden verder uiteengezet in verschillende punten hieronder.

2.       Op welke activiteiten heeft het verzamelen van gegevens betrekking?

Dit Beleid is van toepassing op alle gegevensbronnen die Axus verzamelt en verwerkt in de context van zijn verschillende zakelijke activiteiten zoals zakelijke en privéverhuur van wagens, wagenparkbeheer, mobiliteitsoplossingen (fietsleasing enz.), verkoop van wagens, gebruik van onze websites of mobiele applicaties enz.

3.       Wiens persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken als u tot een van de volgende categorieën behoort:

 • klanten (zakelijk of particulier);
 • werknemers van klanten of andere personen die van klanten de toestemming krijgen om gebruik te maken van een overeenkomst tussen de klant en Axus (nl. de bestuurders van de voertuigen);
 • contactpersonen van klanten;
 • wagenparkbeheerders;
 • prospecten;
 • opkopers van tweedehandswagens;
 • borgstellers;
 • bezoekers/gebruikers van een website;
 • bestuurders van het bedrijf;
 • aandeelhouders;

4.       Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Axus kan uw persoonsgegevens op verscheidene manieren verzamelen:

 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u tijdens onze interactie met u (bv. wanneer u contact opneemt met Axus, kan Axus die correspondentie bewaren), wanneer u een onlineformulier invult (aanvraagformulier, bestelbon, aangifteformulier van een ongeval enz.), wanneer u een account aanmaakt op een van onze websites

 

 • We zouden u ook kunnen vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, ook al hoeft u daar niet op in te gaan
 • Wij kunnen details opslaan van uw bezoeken aan onze website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens over dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de hulpbronnen die u aanspreekt
 • Wij kunnen ook gegevens verzamelen over uw computer of apparaat, zoals het IP-adres, besturingssysteem of Deze gegevens worden verzameld voor het goede beheer en de goede werking van onze websites. Om deze gegevens te verzamelen maken we gebruik van cookies.
 • Wij kunnen ook persoonsgegevens ontvangen van uw werkgever met wie Axus een overeenkomst heeft afgesloten (contactgegevens, voertuigcategorie ).
 • Wij kunnen onrechtstreeks persoonsgegevens over u ontvangen van onze leveranciers die diensten verlenen bij de uitvoering van om het even welke overeenkomst (bv. leverancier van tankkaarten )
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen van autoriteiten (bv. boetes).

5.       Welke soort persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals uw naam, familienaam, adres, telefoon/gsm-nummer of e-mailadres;
 • professionele gegevens, zoals uw functietitel, afdeling of contactgegevens op het werk;
 • financiële of kredietgegevens, zoals uw datum van kredietacceptatie of contractgegevens, uw bankrekening, leningen, ;
 • persoonlijke eigenschappen, zoals geslacht, geboortedatum, nationaliteit, talen, burgerlijke staat ;
 • uw stem, wanneer u naar de klantendienst van Axus belt, kan uw gesprek worden opgenomen;
 • bestuurdersgegevens, zoals het nummer en/of een kopie van het rijbewijs, of de werknemerscode van de bestuurder;
 • gegevens over de bediening en het gebruik van het voertuig, zoals gegevens over het voertuig (bv. nummerplaat, datum van het laatste onderhoud enz.) en zijn gebruik (bv. brandstofverbruik);
 • gegevens over het gedrag van de bestuurder, zoals informatie die het ‘ecodrive’-programma verschaft (gemiddelde snelheid, …), heffingen met betrekking tot het gebruik van de wagen (parkeertickets, …), historiek van

We kunnen eveneens in bepaalde gevallen gevoelige gegevens verwerken. Voor deze gegevens wordt verwezen naar punt 12.

6.       Cookies en andere trackingtools

Om u een betere ervaring te bezorgen wanneer u onze websites bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch met behulp van technologieën zoals cookies, pixel tags, browseranalysetools, servertools en webbeacons (bv. Google Analytics).

Als u onze websites gebruikt, kunnen wij gegevens verzamelen over de browser die u gebruikt en over uw surfgedrag.

Als u onze mobiele app gebruikt, kunnen wij uw GPS-locatie verzamelen. Wij kunnen ook nagaan hoe vaak u de app gebruikt en waar u hem hebt gedownload.

7.       Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Axus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende eventuele doeleinden en alle andere doeleinden die daarmee verenigbaar zijn:

 • Voor klantenscreening, kredietbeoordelingen en “Know Your Customer”-procedures: klantwaarderingen verwerken en uitvoeren alvorens een overeenkomst aan te gaan of vóór de verkoop van een
 • Om de wettelijke verplichtingen na te komen en de belangen en activa van Axus te beschermen: we gebruiken persoonsgegevens om rechtmatige vragen van toezichthoudende overheden en belastingsautoriteiten te beantwoorden, om witwassen van geld te detecteren en voorkomen, voor grondig onderzoek van de tegenpartij

·            Om klantenaccounts te creëren en te beheren.

 • Om met u te communiceren: u kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (via onze website, telefonisch, via e-mail

…) om ons vragen te stellen, informatie te vragen, opmerkingen te geven enz. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden.

 • Om u de voertuig- en mobiliteitsdiensten te verstrekken die in de overeenkomst inbegrepen zijn:
 • bestelling van het voertuig,
 • levering van het voertuig,
 • herstelling, onderhoud en banden,
 • verzekering van het voertuig,
 • beheer en reparatie bij ongeval,
 • beheer van tankkaarten,
 • pechverhelping,
 • vervangwagen,
 • beheer van teruggave van het voertuig (ophaling van het voertuig, …).

 

 • Om bestuurders te voorzien van automonitoringapplicaties (ecologisch rijden of veiligheidsprogramma) of beheerders te voorzien van tools voor het
 • Voor het gebruik van internetportalen en apps.
 • Om aan klanten te rapporteren over hun wagenpark, met name over het gebruik van de voertuigen (brandstofverbruik, schadeverleden …).
 • Voor facturatie en boekhouding (facturatie, inning van betalingen ).
 • Om geschillen te beheren (inning van onbetaalde bedragen, advocatendossiers …)
 • Om verkeersboetes, verkeersovertredingen en retributies, belastingen en administratieve sancties b.t. de gebruik van het voertuig te beheren.
 • Om aan de klanten verslag uit te brengen over de resultaten van tevredenheidsenquêtes.
 • Voor managementrapportering, zoals audits, interne controle, data-analyse.
 • Om zakelijke archieven bij te houden voor wettelijke, administratieve en auditdoeleinden. Wij gebruiken gegevens ook om wettelijke, verzekerings- en verwerkingsverplichtingen na te

·            Voor toegangs- en veiligheidsbeheer van de gebouwen en activa van Axus.

 

 • Voor de verkoop van voertuigen.
 • Voor marketingdoeleinden: wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, over nieuwe aanbiedingen of diensten en bijzondere aanbiedingen waarvan wij denken dat u ze waardevol vindt, of om u marketingberichten of nieuwsbrieven te sturen. Wij kunnen uw klantenprofiel en voorkeuren analyseren en marketingcampagnes over meerdere kanalen voeren via geautomatiseerde tools, contact met u opnemen via sms, e-mail of u brochures
 • Voor tevredenheidsenquêtes bij klanten/bestuurders op grond van doelgerichte marketingtools en analyses kunnen wij u kwalitatieve enquêtes sturen voor onze producten en
 • Wij kunnen u ook uitnodigen om deel te nemen aan marketingevenementen, spelletjes of quizzen via onze mobiele applicaties en/of
 • Voor websites, cookies & nieuwsbrieven: wij kunnen gegevens verzamelen via cookies om onze knowhow te vergroten en uw surfervaring merkbaar te verbeteren door uw voorkeuren en parameters op te slaan om u tijd te besparen (zoals taalvoorkeuren), het inloggen te vergemakkelijken, fraude tegen te gaan en de prestaties van onze websites en diensten te

Deze gegevens helpen ons onze websites en apps te verbeteren en beter te begrijpen naar welke producten en diensten uw voorkeur zou uitgaan.

Daarnaast gebruiken we cookies voor internetanalyses om de activiteit van de websites te meten en na te gaan welke zones van de websites het vaakst worden bezocht.

Hoewel we functionele cookies kunnen installeren om uw bezoek aan onze websites of apps te vergemakkelijken, kunt u uw voorkeuren uiten betreffende cookies die worden gebruikt voor gedragsgestuurde reclame. Dit kan via de opties voor de privacy- instellingen van uw browser, die functies zouden moeten bevatten om te voorkomen dat gegevens worden opgeslagen op de terminal of dat de reeds op die terminal opgeslagen gegevens worden verwerkt, tenzij u de functie inschakelt die deze opslag of verwerking toelaat.

Raadpleeg ons Cookiesbeleid op onze websites voor meer informatie.

 • Voor profilering: om uw interesses en bekommernissen beter te begrijpen kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze website en diensten te verbeteren, uw ervaring bij ons aan te passen en onze marketingactiviteiten op maat van uw behoeften en interesses te

8.       Op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Axus verwerkt uw persoonsgegevens desgevallend op de volgende rechtmatige gronden:

 • de uitvoering of voorbereiding van uw overeenkomst met Axus;
 • uw voorafgaande en geïnformeerde toestemming, indien nodig;
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, zoals onder andere de antiwitwaswetgeving, artikel 67 ter van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer enz.;
 • de rechtmatige belangen van Axus of een derde, voor zover deze belangen de overhand hebben over uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden, zoals, desgevallend, om witwassen van geld te detecteren en voorkomen, voor grondig onderzoek van de tegenpartij, om u nuttige informatie te verschaffen enz.

9.       Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om onze diensten aan te bieden moeten wij af en toe partners of verwerkers inschakelen voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij

beperken het verstrekken van uw persoonsgegevens tot de volgende categorieën van ontvangers:

 • interne bedrijfsafdelingen zoals verkoop, klantenzorg/kwaliteit, marketing, IT-services, ondersteuning en onderhoud;
 • andere entiteiten van Axus binnen de ALD Groep;
 • onze partner, via het verkoopnetwerk waarvan u een huurofferte heeft ontvangen;
 • onze klant (desgevallend uw werkgever);
 • onze dienstverleners zoals: kredietverzekeraar, verzekeraar van het voertuig, verleners van datahostingdiensten, verleners van IT- services, marketingpartners, callcenters, derden die instaan voor montage, onderhoud, mechanische reparaties, bandenwissels, schade-expertise, herstelling van schade, bijstand enz.;
 • overheden wanneer dat wettelijk verplicht is, zoals in een antwoord op een dagvaarding, met inbegrip van ordehandhavingsdiensten en rechtbanken, verzoeken van belastingdiensten ;

 

 • wanneer nodig om de verkoop of overdracht van bedrijfsactiva uit te voeren, in verband met faillissementsprocedures, om onze rechten af te dwingen, onze eigendom te beschermen of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen of indien nodig externe audits, compliance en bedrijfsbeheerfuncties te ondersteunen.

Wij begrijpen dat u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens zonder uw toestemming rechtstreeks verstrekken aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Opgelet: wij kunnen ook persoonsgegevens over u gebruiken en verstrekken die niet persoonlijk identificeerbaar zijn, d.w.z. gegevens in geaggregeerde vorm die u niet langer identificeren.

10.    Hoe worden uw persoonsgegevens opgeslagen en doorgegeven?

Axus streeft ernaar ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens:

 • worden beschermd tegen onopzettelijke of opzettelijke vernietiging / verlies;
 • naar behoren worden gebruikt en
 • niet toegankelijk zijn voor

 

Alle informatie die u ons verschaft, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze databases of in de database van onze dienstverleners.

In het kader van een internationale contractuele relatie, kunnen gegevens worden doorgegeven naar, opgeslagen en verwerkt in elk land of grondgebied waar een of meer filialen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (in landen zoals Algerije, Brazilië, Chili, China, Colombia, India, Kazachstan, Marokko, Mexico, Oekraïne, Peru, Rusland, Servië, Turkije, Wit-Rusland en Zwitserland) met het oog op het beheer van de klantenrelatie op wereldwijd niveau of het verlenen van geharmoniseerde autoleasediensten met een geglobaliseerd wagenpark.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan de dienstverleners die betrokken zijn bij de ondersteuningsdiensten (gevestigd in landen zoals India) of de levering en elk ander instrument dat wij gebruiken voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten of prospects.

Wanneer wij informatie doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij voor aangepaste bescherming voor de overdracht van de persoonsgegevens aan ontvangers in die landen door met deze ontvangers van gegevens waar nodig overeenkomsten voor gegevensoverdracht aan te gaan die gebaseerd zijn op de standaardbepalingen van de Europese Commissie.

11.    Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens doorgaans zo lang als nodig voor de doeleinden beschreven in punt 7 van dit Gegevensbeschermingsbeleid, of overeenkomstig de relevante geldende wetten.

Wij bewaren uw persoonsgegevens bijvoorbeeld zolang als nodig is met betrekking tot uw zakenrelatie met Axus en, desgevallend, de beëindiging ervan, of zolang het nodig is om de wettelijke verplichtingen van Axus na te komen.

In geval van een geschil, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren tot volledige afhandeling van het geschil. Vervolgens zullen wij ze wissen of archiveren volgens de toepasselijke wetgeving.

12.    Gevoelige gegevens :

Axus is soms verplicht om gevoelige gegevens te verwerken, voornamelijk met betrekking tot gerechtelijke informatie, zoals boetes, PV’s

m.b.t. verkeersovertredingen en strafrechtelijke gegevens in verband met schadegevallen, … Axus verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Voor het beheer van schadegevallen en van haar contentieux (bvb. terugvordering van bedragen met betrekking tot

verkeersongevallen die tijdens de huurperiode zouden zijn ontstaan, …)

Indien nodig kunnen deze gegevens worden overgedragen aan de klant (werkgever), de verzekeraars en makelaars die bij het beheer van het schadegeval zijn betrokken, aan de professionele deskundigen die door ons of door hen zijn belast (advocaten, gerechtelijke deskundigen die belast zijn met het dossier), aan de eventuele onderaannemers die betrokken zijn bij het beheer van claims en schadegevallen, evenals indien nodig aan de autoriteiten en rechtbanken.

 

 • Om verkeersboetes en administratieve sancties te beheren, evenals alle overtredingen gerelateerd aan het gebruik van het gehuurde voertuig, door middel van de volgende procedures:

 

 • Gebruik van FMS om gegevens naar de database van de Kruispuntbank van de voertuigen door te In dit geval verzamelt Axus geen gevoelige gegevens.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft, in samenwerking met Renta Solutions NV en de Federale Politie, een IT-platform ontwikkeld, Fines Management Services (FMS) genaamd, om de boetes met betrekking tot verhuurde voertuigen te

 

beheren en de gebruikelijke bestuurder van een voertuig dat eigendom is van een leasingmaatschappij of een verhuurmaatschappij, gemakkelijk te identificeren.

Dit platform, beheerd door Renta Solutions NV, stelt de bevoegde autoriteiten in staat de identificatiegegevens van de gebruikelijke bestuurder van een voertuig te verzamelen via de databank van de Kruispuntbank van de voertuigen (“Database”). De Database stelt de bevoegde autoriteiten dus in staat om rechtstreeks contact op te nemen met mogelijke overtreders zonder enige betrokkenheid van Axus of de werkgevers van de betrokken persoon, wiens recht op privacy zo beter wordt gerespecteerd.

In dat opzicht geeft Axus de volgende persoonsgegevens van de bestuurder door aan de FMS-database: familienaam, voornaam, geboortedatum en nummerplaat.

Het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de Database (Artikel 6 van de Wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen). Renta vzw is wettelijk aangesteld als de entiteit die verantwoordelijk is voor de primaire verzameling en actualisering van deze gegevens in de Database (Artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de Wet van 19 mei 2010).

De rol van Axus beperkt zich er toe deze gegevens via het FMS-platform over te maken aan de Database.

 

 • Gegevens die niet door FMS worden verwerkt

In bepaalde gevallen worden de gegevens betreffende verkeersboetes en verkeersovertredingen met betrekking tot het gebruik van het voertuig niet verwerkt via het FMS-systeem. In dergelijke gevallen en in geval van administratieve sancties, wordt FMS niet gebruikt door de autoriteiten en kan Axus, evenals zijn eventuele onderaannemer verantwoordelijk voor het beheer van boetes, verplicht zijn om:

 • informatie te verwerken betreffende de verkeersboetes, de administratieve sancties en de verkeersovertredingen, met betrekking tot het gebruik van het voertuig zoals de plaats, de datum en het tijdstip van de inbreuk, de inbreuk, het te betalen bedrag; en
 • persoonsgegevens door te geven aan de bevoegde autoriteiten om de identificatie mogelijk te maken (bvb. via de siteverkeersboetes.be of via fax/e-mail); en
 • gegevens betreffende de boete of de administratieve sanctie door te geven aan de klant (vaak de werkgever van de bestuurder) om het beheer en de facturatie van de boete of de sanctie mogelijk te

13.    Hoe garanderen wij de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens?

Wij beschermen uw gegevens door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onbedoeld verlies of wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, en tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

Wanneer we gegevensverwerking uitbesteden, leggen we contractuele verplichtingen op om uw informatie te beschermen.

14.    Hoe kunt u uw voorkeuren voor het gebruik van uw persoonsgegevens controleren en uiten?

U kunt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen tegenover Axus, voor zover u deze rechten daadwerkelijk hebt volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, zoals de GDPR.

Om de rechten uit te oefenen die in dit punt worden uiteengezet, kunt u te allen tijde contact opnemen met de correspondent voor gegevensbescherming van Axus (zie punt 15) die uw verzoek zal behandelen.

Verzet. U hebt het recht zich op elk ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een rechtmatig belang van Axus, bijvoorbeeld wanneer ze worden gebruikt voor (direct-)marketingdoeleinden, voor profilering om u gerichte reclame te sturen of om uw gegevens te delen met derden of andere entiteiten binnen de ALD Groep.

Intrekking. Indien u eerder toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk ogenblik intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Inzage. U kunt inzage vragen in of een kopie vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt ook informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de gegevenscategorieën, de categorieën van ontvangers, de bewaringstermijnen enz.

Overdraagbaarheid. U kunt het recht hebben een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren in een compatibel formaat om u in staat te stellen uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen.

Beperking. U hebt in de volgende gevallen het recht een beperking te vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • gedurende een periode om Axus in staat te stellen de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;

 

 • indien de verwerking onwettig is en u het gebruik van uw persoonsgegevens wenst te beperken in plaats van ze te laten wissen;
 • indien u wilt dat Axus uw persoonsgegevens bewaart omdat u dat nodig hebt voor uw verdediging in het kader van juridische eisen;
 • indien u zich hebt verzet tegen de verwerking maar Axus moet controleren of ze rechtmatige gronden heeft voor deze verwerking die voorrang kunnen hebben op uw eigen rechten.

Rectificatie. U kunt ook het recht hebben onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Verwijdering. U kunt in de volgende gevallen het recht hebben te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist:

 • indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de dataverwerking;
 • indien u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen wettige grond is voor de verwerking;
 • indien u zich hebt verzet tegen de verwerking van de gegevens en er geen overheersende rechtmatige grond voor Axus is;
 • indien de persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt;
 • indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om een wettelijke verplichting na te komen die van toepassing is op

In geval van verwijdering, nemen wij verantwoorde stappen om andere entiteiten van Axus die bij de dataverwerking betrokken kunnen zijn, van deze verwijdering op de hoogte te stellen.

Klacht. U hebt ook het recht klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende overheid, indien u bezorgd bent over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Axus (de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

15.    Met wie moet u contact opnemen indien u vragen hebt of bezorgd bent over de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Société Générale Groep heeft een gemeenschappelijke functionaris voor gegevensverwerking (DPO) aangesteld voor de vier SG- entiteiten in België, waaronder Axus. Deze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via be.dpo@axus.be.

Axus heeft bovendien een correspondent voor gegevensbescherming aangeduid in haar organisatie.

De correspondent voor gegevensbescherming, treedt op als eerste contactpersoon voor vragen van klanten over de bescherming van persoonsgegevens of voor de uitoefening van zijn rechten. Bijgevolg moeten alle vragen, klachten of opmerkingen over dit Gegevensbeschermingsbeleid of onze praktijken op het vlak van gegevensverwerking per e-mail worden verzonden naar het volgende e- mailadres be.privacy@axus.be.

Om twijfel te vermijden: deze persoon heeft niet de hoedanigheid van een functionaris voor gegevensbescherming volgens de betekenis van de GDPR.

De functionaris voor gegevensbescherming van Axus zal vervolgens optreden als escalatieniveau voor problemen betreffende de (vermeende) niet-naleving van de Verordening en/of de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

16.    Wat gebeurt er wanneer we dit Gegevensbeschermingsbeleid wijzigen?

Ons Gegevensbeschermingsbeleid kan af en toe wijzigen om veranderingen te weerspiegelen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij moedigen u aan onze websites af en toe te raadplegen om over de meest recente versie van ons Gegevensbeschermingsbeleid te beschikken. Wij brengen u op de hoogte van belangrijke wijzigingen zoals wettelijk vereist.

U kunt de datum van de laatste herziening van dit Gegevensbeschermingsbeleid controleren aan het begin van dit document.

 

 

—————————————–

 

Back to top
Onze website gebruikt cookies, voornamelijk van derde partijen. Definieer uw Privacy voorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.
nl_BENL